REGULAMIN REZERWACJI

§ 1   OGÓLNE ZASADY
 1. Dokonanie rezerwacji przejazdu (transferu) oznacza zawarcie umowy (umowy przewozu) oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Rezerwacja wiąże się z zapłatą za przejazd w wybranej przez Klienta formie.
 3. Rezerwacją nie jest przejazd nieopłacony.
 4. Jedyną formą rezerwacji jest tylko i wyłącznie rezerwacja złożona poprzez stronę www.callviptaxi.pl.
 5. Opłaty za transfer można dokonać podczas wykonywania rezerwacji za pomocą karty płatniczej oraz za pomocą przelewu bankowego (system Przelewy24.pl) – używając platformy płatniczej STRIPE.
 6. Osoby dochodzące bez złożonej uprzednio rezerwacji mają możliwość dokonania płatności u kierowcy po wyborze jednej z dwóch form płatności: gotówka lub karta płatnicza – w przypadku, gdy kierowca udzieli informacji o wolnym miejscu w pojeździe.
 7. Każda rezerwacja internetowa oraz telefoniczna musi być dokonana co najmniej na godzinę przed realizacją, i musi być ona potwierdzona przez osobę z Call VIP Taxi.
 8. Dzieci do 12 lat mogą korzystać z transferu tylko pod opieką osób dorosłych, osoby od 13-18 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 9. Dzieci, powinny być przewożone w foteliku samochodowym odpowiednim do ich wagi i wieku. Istnieje możliwość wypożyczenia fotelika w cenie 20 zł. Klient może użyć własnego fotelika.
§ 2 
 1. Nasz Klient, podróżujący Call VIP Taxi, jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie osób.
 2. Nasz Klient, podróżujący Call VIP Taxi, zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie może nie zostać poproszony o zajęcie miejsca w środku transportu lub usunięty ze środka transportu.
 3. Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu w pojazdach jest zabronione.
 4. Zagrożenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 jest stwierdzane w sposób uznaniowy przez Kierowcę będącym reprezentantem właściciela i posiadającym stosowne uprawnienia.
 5. Zagrożenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 może zostać również stwierdzone przez innych pracowników upoważnionych przez właściciela lub przez niego samego.
 6. Przez właściciela rozumie się wprost właściciela marki Call VIP Taxi
§ 3   OBOWIĄZKI PASAŻERA
 1. Pasażer, Klient Call VIP Taxi ma obowiązek spełnić wymagania związane z podróżą, jakie stawiane są przez Call VIP Taxi
 2. Posiadanie aktualnego dokumentu tożsamości przez podróżnego, Klienta Call VIP Taxi, jest bezwzględnie wymagane.
 3. Pasażer, Klient Call VIP Taxi, ma obowiązek zapinania pasów w środku transportu.
 4. Pasażer, Klient Call VIP Taxi, ma obowiązek stosowania się do poleceń Kierowcy.
 5. Pasażer jest zobowiązany stawić się w punkcie odbioru co najmniej 10 minut przed planowaną godziną odjazdu.
 6. W przypadku zmiany godziny transferu i braku kontaktu do Pasażera w celu poinformowania o ww. fakcie, zlecenie transferu się unieważnia bez możliwości zwrotu środków pieniężnych.
 7. W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem kierowcy dedykowanego prosimy o kontakt pod numer alarmowy czynny 24h +48 734 134 059. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony klienta ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.
§ 4   ZMIANY LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zmiana rezerwacji przewozu dotyczyć może terminu przewozu jak i przewożonego bagażu.
 2. Jeżeli zmiana rezerwacji wiąże się z dodatkową opłatą, Klient Call VIP Taxi  jest zobowiązany do jej uiszczenia. W przypadku braku uiszczenia dopłaty rezerwacja jest automatycznie anulowana.
 3. Jeżeli Klient Call VIP Taxi  anuluje rezerwację, otrzymuje zwrot opłaty za rezerwację w pełnej wysokości, pomniejszoną o kwotę manipulacyjną (opłaty bankowe) w wysokości 5 PLN dla płatności krajowych, oraz 25 zł zagranicznych.
 4. Zwrot opłaty na podstawie §4 ust. 3 następuje pod warunkiem, że rezerwacja została anulowana co najmniej na 48 godzin przed terminem realizacji transferu. Jeśli ten czas jest krótszy niż 48 godzin, środki nie podlegają zwrotowi.
 5. Nie ma możliwości zmiany terminu rezerwacji w czasie krótszym aniżeli 48 godzin od pierwotnego terminu realizacji transferu.
 6. Nie podlega zwrotowi opłata rezerwacji w sytuacji opisanej w § 5 ust. 4.
 7. Wszelkie zmiany rezerwacji bądź odstąpienie od rezerwacji, wymaga formy zgłoszenia elektronicznego na adres skrzynki pocztowej Call VIP Taxi, tj. rezerwacje@callviptaxi.pl ze skrzynki pocztowej
 8. Złe podanie daty i godziny powrotu lub niepowiadomienie o zmianie godzin powrotu, skutkuje natychmiastową rezygnacją z transferu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Ponowne wysłanie samochodu po klienta skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem przewoźnika.
 9. Zwrotowi nie podlegają prowizje transakcyjne pobrane przez banki lub systemy rozliczeniowe.
§ 5   ODSTĄPIENIE PRZEWOŹNIKA OD PRZEWOZU
 1. Call VIP Taxi może odstąpić od przewozu, jeżeli okoliczności sprawią, że nie można było zapobiec ani uniknąć zdarzeń spowodowanych siłą wyższą (warunki atmosferyczne, zakazy ruchu, inne nagłe uwarunkowania polityczno-gospodarcze).
 2. Call VIP Taxi nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikające:
  1. z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie,
  2. z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
 3. Call VIP Taxi może odstąpić od przewozu w przypadku braku obecności Klienta o określonej godzinie transferu przy jednoczesnym braku kontaktu e-mailowego/telefonicznego z Klientem.
 4. Call VIP Taxi  może odstąpić od przewozu jeżeli pasażer, Klient Call VIP Taxi, nie zastosował się do przepisów przewozowych lub ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu środków i urządzeń transportowych, czego pasażer, Klient Call VIP Taxi  nie zgłosił wcześniej, tzn. przy dokonywaniu rezerwacji.
§ 6   ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
 1. Call VIP Taxi odpowiada za szkodę, jaka wynikła z tego, że podróżny, Klient Call VIP Taxi, poniósł na skutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
 2. Call VIP Taxi odpowiada za szkodę, która powstała w wyniku opóźnionego przejazdu jeżeli szkoda ta wynikła z winy umyślnej Call VIP Taxi  lub jego rażącego niedbalstwa.
 3. Za rzeczy, które są przewożone przez podróżnego, Klienta Call VIP Taxi, Call VIP Taxi  ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 4. Call VIP Taxi  odpowiada za przewożone rzeczy przez pasażera, Klienta Call VIP Taxi, jak za przesyłkę, jeżeli osoba podróżna umieści je, bez możliwości sprawowania nad nim stałego nadzoru w miejscu, które zostało wskazane przez Call VIP Taxi.
§ 7   BAGAŻ
 1. Pasażer, Klient Call VIP Taxi, ma prawo posiadania ze sobą nieodpłatnie dwóch sztuk bagażu (jeden podręczny, którego umieszczenie nie stanowi istotnego problemu, drugi umieszczony w luku bagażowym, którego maksymalna waga jest zgodna z regulaminową wagą bagażu linii lotniczej obsługującej lot Klienta).
 2. Istnieje możliwość przewozu bagażu dodatkowego i   sprzętu sportowego za dodatkową opłatą po wcześniejszym ustaleniu. Przewóz wózka dziecięcego lub inwalidzkiego jest bezpłatny, po uprzednim zgłoszeniu. Sprzęt narciarski i turystyczny musi być zapakowany do przeznaczonych w tym celu opakowań, tak by nie zagrażały bezpieczeństwu pasażerów jak i nie powodowały uszkodzeń pojazdu.
 3. Bagaż, który zostanie umiejscowiony w luku bagażowym, winien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie podróży zniszczeniu lub zniekształceniu.
 4. Jeżeli dany bagaż nie spełnia wymogów, które określone są w niniejszym regulaminie, Call VIP Taxi  ma prawo, odmówić zabrania bagażu.
 5. Bagaż winien być odebrany przez pasażera, Klienta Call VIP Taxi, z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym podróż zostanie zakończona.
 6. Przepisy dotyczące rzeczy znalezionych stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której Call VIP Taxi zastanie w pojeździe po odbytej podróży bagaż zagubiony.
§ 8   POTWIERDZENIE REZERWACJI
 1. Ważna tzn. opłacona rezerwacja jest jedynym dokumentem uprawniającym do ważnego przejazdu.
§ 9   REKLAMACJA
 1. Zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres poczty elektronicznej reklamacje@callviptaxi.pl.
 2. W zakresie usługi przewozowej Call VIP Taxi  udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
 3. W przypadku braków formalnych Call VIP Taxi  wzywa reklamującego, aby ten usunął je w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
§ 10   WŁAŚCIWOŚCI SĄDU

Wszelkie spory, które wynikną z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Call VIP Taxi.

§ 11   DROGA PRZEWOZU

Droga przewozu ustalana jest przez Call VIP Taxi  przy uwzględnieniu w miarę możliwości żądań pasażera, Klienta Call VIP Taxi .

§ 12  ŚRODKI TRANSPORTU I CZAS REALIZACJI TRANSFERU  
 1. W zależności od ilości miejsc zadeklarowanych przez Klientów, w rezerwacjach na dany dzień i godzinę transferu, Call VIP Taxi dokonuje wyboru sposobu świadczenia usług pojazdami 6-osobowymi.
§ 13   REGULACJE POZA REGULAMINOWE

W sprawach, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, jakie regulują przedmiot usług Call VIP Taxi, a następnie Kodeks Cywilny.

§ 14   PŁATNOŚCI

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest STRIPE.

 1. Płatność dokonywana jest poprzez płatności online STRIPE, przelewem bankowym.
 2. Dostępne formy płatności:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro

   3. Płatności przelewem należy przesyłać na konto Call VIP Taxi, nie później niż na dzień przed realizacją ( w przypadku firm możliwa jest płatność po wykonaniu usługi na podstawie faktury). Jeśli rezerwacja zostanie dokonana na krócej niż 1 dzień przed rezerwowanym terminem, należy przesłać drogą mailową elektroniczne potwierdzenie przelewu. Zawsze przed dokonaniem przelewu należy upewnić się telefonicznie, czy dana usługa jest dostępna.

   4. Jeżeli nie ustalono inaczej, to na wszystkie płatności klient otrzymuje rachunek lub fakturę przesłaną pocztą elektroniczną.

   5. Od stycznia 2020 roku wprowadzone zostały zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT – podstawą do wystawienia pełnej faktury VAT dla podmiotu gospodarczego jest paragon fiskalny z wydrukowanym numerem NIP.

   W związku, z czym Klienci dokonujący płatności online, podczas rezerwacji lub przelewem bankowym, a stanowią powyższy podmiot i chcą pozyskać fakturę VAT, to w chwili składania zamówienia powinni wypełnić pola formularza jako firma. Należy wpisać dane (numer NIP i nazwę firmy), na które ma zostać wystawiona faktura VAT. 

   Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, nie ma możliwości jej otrzymania. Ponadto pragniemy przekazać, że dla Klientów indywidualnych, imienne faktury VAT wystawiane są jak dotychczas. 

   § 14   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   1. Wszystkie dane osobowe, podlegają ochronie przez przewoźnika zgodnie z prawem. Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych.